Monroeinstitutet: Flera miljoner har haft UKU

Hej Carol Sabick de la Herran, Verkställande direktör på Monroe Institutet!

Vad händer hos er? Hur framskrider er forskning på utomkroppsliga upplevelser och högre medvetandetillstånd?

Carol: Våra framsteg på det här området inkluderar den nya SAM* teknologin som vi forskar på, främst på Monroe Institutet men också på en klinik i Chicago. Vi samarbetar även med Rhine Research Center i North Carolina, när det gäller vissa aspekter av Ut-ur-kroppen upplevelser (UKU) och så här långt har resultaten varit tillfredställande.

* SAM, Spatial Angle Modulation, en ny ljudteknologi framtagen av Monroeinstitutet.

Vår utåtriktade verksamhet uppmuntrar oss att forsätta med undersökningar bland våra medlemmar och vi håller på att tillsätta en ny forskningschef.

Just nu är intresset och undersökningar på UKU ganska stort och området nämns av flertalet tidningar och på bloggar som inte skulle ha lyft dessa frågor för några år sedan.

Undersökningar visar att flera miljoner människor har haft utomkroppsliga upplevelser”

Detsamma gäller förstås för den sk. Nära-döden-upplevelsen. Då allt fler “kommer ut ur garderoben” om att ha dessa erfarenheter uppenbaras att det är många miljoner människor världen över som har upplevt liknande sensationer. Ett bra exempel är enkäten som gjorts av Bill Buhlman (William Buhlman förf. anm.) http://www.astralinfo.org/obesurvey.htm.

På Monroe Institutet betraktas UKU enbart som en aspekt av medvetandet som vi erbjuder redskap till att undersöka. Hela spannet av möjligheter är nämligen högst intressanta och varje individ finner sin “klockrena” upplevelse och erfarenhet.

Camilla: Hur bedrivs forskningen vid Rhine, kan du avslöja något?

Carol: Forskningen vid Rhine Research Center är extremt innovativ och involverar frågor som: Förändras kroppsvikten när någon lämnar kroppen/har en UKU? Kan mätinstrument detektera närvaron av mer foton-aktivitet (ett slags ljuspartiklar/energipartiklar förf. anm.) när en person försöker lämna kroppen? Är försökspersonen kapabel att besöka och beskriva specifika, uppställda mål?

Carol Sabick de la Herran tillträdde som Monroeinstitutets Verkställande direktör i slutet av 2011 och är fylld av mål och visioner för verksamheten.

***

Hi Carol Sabick de la Herran, President at the Monroe Institute!

What´s going on at TMI? Could you tell us a little about your new research?

Carol: Our progress in the field of research includes research on the new SAM technology *that we are working with, but here at The Monroe Institute, and also at an addictions clinic in Chicago.  We are also collaborating on a research project with the Rhine Research Center in North Carolina, regarding different aspects of the Out-of-Body experience.  Thus far results have been quite encouraging.

* Spatial Angle Modulation, a new sound technology produced by TMI.

Our Professional Division is also encouraging continued research among their members, and we expect soon to have a new Research Director on board.

 ”Many millions of people worldwide have had Out-of-body experience and similar sensations”

Carol: Now interest and research on the OBE experience is quite high and it is mentioned in many journals and blogs that would be unheard of just a few years back.  Also the same for the Near Death experience.  As more people are ”coming out of the closet” about having had these experiences, it is appearing that many millions of people worldwide have experienced similar sensations.  One good example is the survey done by Bill Buhlman in this regard:  http://www.astralinfo.org/obesurvey.htm.  At The Monroe Institute, the OBE is only one aspect of consciousness that we offer tools to explore, because the full range of possibilities is very exciting and each individual fines their perfect experience.

Camilla: How´s it going at the Rhine Research Center, could you share anything?

Carol: The research at the Rhine Research Center is very innovative, in that the different aspects involved in this research include:  Does body weight change as one goes OOB?  Can instruments detect the presence of more photon activity in the room where the OBEr directs his intention?  Is the OBEr able to visit and describe specific targets?

Carol Sabick de la Herran is  the Executive Director/President at the Monroe Institute since 2011.