Värmdö gymnasium undersöker UKU

Martin och Joar från Värmdö gymnasium intervjuar mig om Astral projektion/ut-ur-kroppen upplevelser

 

1. Hur går en astralrese-session till?

Det går till så att man endera spontant eller via träning når ett djupt förändrat medvetandetillstånd där verkligheten, hela materien, transformeras, alltså ändrar karaktär. Ibland inbegriper denna omvandling även ens egen identitet, där man upplever sig själv, sitt eget Jag på ett annat sätt. En vanlig beskrivning är att man uppfattar sig själv som ”större, mer upplyst” eller som en del av ett kollektivt medvetande.

En del får intrycket att det rör sig om en transformering på ren partikelnivå, att de minsta delarna av vårt väsen har en omvandlingsbenägenhet. Andra tror att det enbart är en psykisk upplevelse och då blir följdfrågan om det handlar om hjärnans funktioner eller om vårt medvetande kan tänkas existera på något annat sätt. Att vårt medvetande existerar i flera fler dimensioner än de som är fullt uppenbara är hursomhelst den vanligaste teorin bland personer som lever med möjligheten att lämna kroppen.

 

2. Hur ser historien ut för astralprojektion?

Religionshistorikern Thomas Karlsson nämner i boken ”Astrala resor ut ur kroppen” att ”esoteriker i alla tider har pekat på Egypten som källan till sina läror” att Egypten är ”själva ursprunget till de äldsta vishetslärorna”.

Eventuellt kan man även tolka in att självaste Gilgamesh-eposet (2000 år f Kr.) handlar om människans största hemlighet – som döljer sig  på djupet inom varje människa – att vi består av evig, oförstörbar energi, att vi överlever döden.

 

”Egypten – ursprunget till vishetslärorna”

 

Man kan se att många kulturer och civilisationer i det förflutna har ägnat sig åt det här, inte minst nord- och sydamerikas indianfolk, sydostasiens aboriginer och våra nordiska motsvarigheter, nåjder och schamaner. Men det finns en bred spridning och ingenting som förenar oss människor som bejakar det här, mer än att vi just är människor. Att kunna frigöra sig från kroppen, och färdas till andra platser än de som är fysiskt nåbara, är en mänsklig förmåga som dessutom är naturlig, om än inte helt vanlig bland jordbor.

3. Vad är målet med en astralresa?

Det långsiktiga, övergripande målet för esoteriker brukar tillskrivas att slippa underkasta sig återfödelse. Att slippa karma och attraktionslagar, dvs. slippa bli karmiskt skuldsatt genom handlingar och avsikter, samt att slippa en förgänglig kropp.

Genom iakttagelser vet vi att Själeni sin högre form slutar producera en kropp av grov materia och kan istället existera i en högre utvecklad dimension som saknar mörker och ondska.

”Målet – att slippa köttet och karmakontot”

Det generella målet är annars att nå andlig upplysning, få fler existentiella perspektiv och mer kunskap om Själen, Anden och Gud.

4. Hur stort är det i Sverige idag?

Det är tyvärr omöjligt att svara på.

5. Du kallade det ut-ur-kroppen resa, menas att man faktiskt hamnar i ett tillstånd utanför kroppen där själen faktiskt kan se på sig själv?

Det finns möjlighet att se sig själv ”utifrån” i det här tillståndet men det betyder inte något annat än just det att man kan se sig själv i ett avvikande perspektiv. Jag läser inte in något mer i det. Vill man försöka förstå, förklara och bevisa något av det här ämnet så bör man välja delar med omsorg. Vissa saker är uppenbart avsedda att lämna till eftervärlden.

6. Vad vi förstått genom diverse internetsidor så går man in i en djup meditation, krävs det något speciellt av individen för att klara detta?

Ja, ett antal förutsättningar varav en del som man kan påverka själv, bl.a. att lära sig hantera avslappning och koncentration i medvetandet, samtidigt.

Vidare så krävs det orubblig vilja och beslutsamhet som helst grundar sig på att man på förhand vet att man kan göra det här. Saliga är de som tror fastän de inte sett”.

Stark bön är gynnsamt samt förmåga att släppa fruktan för det okända.

Annars är det med det här som med vilka andra tursamma händelser som helst. En del kallar det ödet.

 

”Saliga är de som tror fastän de inte har sett”.

 

7. Enligt vissa forskare så är ut-ur-kroppen upplevelser bara en illusion som man enkelt kan framkalla genom diverse kameror och skärmar. Hur ställer du dig till det?

Nej, man kan inte framkalla en utomkroppslig upplevelse artificiellt.

Oinsatta forskares spekulationer om syrebrist i hjärnan eller tillverkning av absurda “Gudshjälmar” har kanske haft en viss massmedial effekt men det har inte tagit oss vidare i förståelsen av det här fenomenet.

Det här området är extremt komplicerat och kräver specialiserad forskning och akademi, sådan finns t.ex. här http://www.rhine.org/ eller här http://www.iacworld.org/